Školská jedáleň Trebišovská 10, Košice

Zdravé stravovanie pre Vaše deti

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom  je mesto Košice


Dňom 15.12.2022 mestské zastupiteľstvo v Košiciach .  na svojom III. zasadnutí  ustanovilo Všeobecné záväzné nariadenie mesta Košice č. 237, ktoré určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni


Poplatky za stravovanie


Pokyny pre úhradu stravného trvalým príkazom

1./ Odporúčaná výška zálohy na jeden mesiac : prvá splátka k 15.09./na október/

posledná splátka k 15.05. /na jún/

Žiaci Gymnázia : 21 x 2,30 €        48,30 €

8 - ročné Gymnázium V-VIII : 21 x 2,30 €     48,30 €

8 - ročné Gymnázium I-IV : 21 x 2,10 €    44,10 €

Číslo účtu ŠJ : SK43 5600 0000 0005 0466 8004, príkaz odporúčame zadať k 15. dňu v mesiaci, do správy pre prijímateľa uviesť meno . Čip bude každý mesiac automaticky odblokovaný. Po skončení školského roka prípadné preplatky za neodstravované obedy vraciame späť na Váš účet.


2./ Internet bankingom - sumu za konkrétny mesiac uhrádzať vždy do 5. dňa v mesiaci, uvádzať meno stravníka a po uhradení sa preukázať dokladom o uhradení, následne bude čip odblokovaný.

3./ Poštovou pokážkou - sumu na PP uhradiť vždy do 5. dňa v mesiaci a po uhradení je potrebné sa preukázať ústrižkom o úhrade, následne bude čip odblokovaný.

V našej školskej jedálni funguje odber stravy formou čipového systému, každý nový stravník čip obdrží po prihlásení sa na stravu. Pri strate, alebo znehodnotení čipu je stravník povinný si nový čip zakúpiť. Hodnota čipu je 1,00 €.

Upozorňujeme stravníkov, že čip nenahrádza odhlasovanie z obedov, je naďalej potrebné odhlasovať sa obvyklým spôsobom, a to deň vopred, alebo ráno do 8:00 hod.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Telefónne číslo ŠJ : 055/6424311
E-mail ŠJ : sjtrebisovska1@centrum.sk

sjtrebisovska@centrum.sk

© 2020 Školská jedáleň Trebišovská 10, Košice | Všetky práva vyhradené

Tel.číslo 055/6424 311


Postup pri prihlásení

Žiaci Gymnázia


1. zákonný zástupca stravníka telefonicky prihlási dieťa na stravu  na /tel. číslo : 055/6424 311

2. doma si vytlačí, vypíše a hlavne podpíše prihlášku a informovaný súhlas zákonného zástupcu pre dieťa, ktorý odovzdá triednej učiteľke /platí to aj pre stravníkov, ktorí sa už v predchádzajúcich rokoch stravovali v ŠJ/

3. čipy pre stravníkov prvého ročníka budú Vašim deťom rozdané v prvý deň školského vyučovania pri príchode do jedálne

4. v prípade neúčasti na vyučovaní je nutné Vaše dieťa zo stravy odhlásiť buď cez e-mail sjtrebisovska1@centrum.sk

sjtrebisovska@centrum.sk

alebo telefonicky na telefónnom čísle 055/6424 311.

Oznam pre stravníkov

Zakúpenie čipov


ŠJ Trebišovská oznamuje všetkým svojim stravníkom, že odber stravy prebieha pomocou čipového systému, ktorý ale neslúži ako elektronická peňaženka. Čip dostane každý nový stravník na základe vyplnenej prihlášky a informovaného súhlasu. Pri strate čipu je potrebné si zakúpiť nový, cena nového čipu je 1,00 €. 

Odhlásiť sa z obedov v prípade neprítomnosti je potrebné 24 hodín vopred, v prípade ochorenia, alebo návštevy lekára je možné odhlásiť sa do 8 hodiny ráno. Prosíme rodičov, aby odhlasovali svoje deti osobne, telefonicky alebo e-mailom a neprenechávali to na učiteľov, ktorí nie sú povinní žiakov odhlasovať.

Skupinové odhlasovanie /výlety, exkurzie a pod./ je potrebné odhlásiť 48 hodín vopred.
V opačnom prípade odhlášku neakceptujeme /z dôvodu objednávky tovaru vopred/.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Telefónne číslo ŠJ : 055/6424311
E-mail ŠJ : sjtrebisovska@centrum.sk

                  sjtrebisovska1@centrum.sk

Upozorňujeme stravníkov, že čip nenahradzuje odhlasovanie z obedov, je naďalej potrebné odhlasovať obvyklým spôsobom.