Školská jedáleň Trebišovská 10, Košice

Zdravé stravovanie pre Vaše deti


Oznam pre rodičov stravníkov, ktorí  majú od 01.09.2023 nárok na štátnu dotáciu "obedy zadarmo"

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.09.2023 pre osemročné Gymnázium - ročníky I-IV a 1. ročník bilingválneho Gymnázia

  • 1. zákonný zástupca stravníka po požiadaní o dotáciu na stravu na riaditeľstve Gymnázia/požiadanie o dotáciu zdarma na škole je podmienkou/,telefonicky prihlási dieťa na stravu v školskej jedálni v čase od 21.08.2023 na tel. čísle : 055/6424 311

    2. doma si vytlačí, vypíše a hlavne podpíše prihlášku a informovaný súhlas zákonného zástupcu pre dieťa, ktorý môže stravník odovzdať administratívnej pracovníčke v školskej jedálni, alebo scan pošle zákonný zástupca na e-mail : sjtrebisovska1@centrum.sk /platí to aj pre stravníkov, ktorí sa už v predchádzajúcich rokoch stravovali v ŠJ/

    3. čipy pre stravníkov prvého ročníka budú Vašim deťom rozdané v prvý deň školského vyučovania pri príchode do jedálne

    4. v prípade neúčasti na vyučovaní je nutné Vaše dieťa zo stravy odhlásiť buď cez e-mail sjtrebisovska1@centrum.sk, sjtrebisovska@centrum.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 055/6424 311.

  • Dieťa, ktorého zákonný zástupca nepožiada o dotáciu obedy zadarmo na škole sa môže v jedálni ŠJ prihlásiť na obedy, ale úhrada za stravu bude musieť hradiť sám.

 ˇˇŽiak je povinný mať označený príchod do školy, t.j. účasť na vyučovaní na čipovom systéme školy.

V prípade, že dieťa príde na vyučovací proces neskôr (napr. z dôvodu návštevy lekára), zákonný zástupca je povinný neskorší príchod nahlásiť vedúcej školskej jedálne, aby mu pripravili obed. Neoznámený neskorší príchod na vyučovací proces a neoznačený príchod v systéme dochádzky sa bude považovať za neprítomnosť dieťaťa na vyučovaní a obed sa pre neho nepripraví.

Ak žiak príde ráno na vyučovanie, bude zapísaný v triednej knihe, prihlásený na obed, avšak počas výchovno-vzdelávacej činnosti mu zdravotné dôvody nedovolia zotrvať naďalej v škole, zákonný zástupca môže dieťaťu obed odobrať. Vydaný obed sa zaplatí z poskytnutej dotácie.

Zákonný zástupca zodpovedá za včasné odhlásenie dieťaťa zo stravy. V prípade, že stravník nesplní uvedené podmienky pre poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zákonný zástupca je povinný nahradiť škodu spôsobenú porušením povinnosti a bude sa mu účtovať hodnota stravy v plnej výške za každý neodhlásený deň.

Odhlásiť alebo prihlásiť sa na stravovanie je možné 24 hodín vopred. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 


Postup pri prihlásení na šk. rok 2024/2025

Žiaci Gymnázia, ktorí si platia za stravu

1. zákonný zástupca stravníka telefonicky prihlási dieťa na stravu na /tel. číslo : 055/6424 311

2. doma si vytlačí, vypíše a hlavne podpíše prihlášku a informovaný súhlas zákonného zástupcu pre dieťa, ktorý odovzdá triednej učiteľke /platí to aj pre stravníkov, ktorí sa už v predchádzajúcich rokoch stravovali v ŠJ/

3. prevodným príkazom uhradí čiastku, ktorá mu bude oznámená pri telefonickom prihlásení 

4. čipy pre stravníkov prvého ročníka budú  rozdané v prvý deň školského vyučovania pri príchode do jedálne

5. v prípade neúčasti na vyučovaní je nutné  dieťa zo stravy odhlásiť 

telefonicky na telefónnom čísle: 055/6424 311

alebo cez e-mail :

sjtrebisovska1@centrum.sk  

sjtrebisovska@centrum.skPrihláška na stravovanie


Všeobecné záväzné nariadenie mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom  je mesto Košice


Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 352 dňa 16.01.2023 ustanovuje zmenu výšky príspevku na čiastočn úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.


Poplatky za stravovanie

Žiaci Gymnázia :                                                                            2,30 € 

8 - ročné Gymnázium V-VIII :                                                       2,30 € 

8 - ročné Gymnázium I-IV :                                                           2,10 € 


Pokyny pre úhradu stravného trvalým príkazom

1./ Odporúčaná výška zálohy na jeden mesiac : prvá splátka k 15.09./na október/

posledná splátka k 15.05. /na jún/

Žiaci Gymnázia : 21 x 2,30 €        48,30 €

8 - ročné Gymnázium V-VIII : 21 x 2,30 €     48,30 €

8 - ročné Gymnázium I-IV : 21 x 2,10 €    44,10 €

Číslo účtu ŠJ : SK43 5600 0000 0005 0466 8004, príkaz odporúčame zadať k 15. dňu v mesiaci, do správy pre prijímateľa uviesť meno . Čip bude každý mesiac automaticky odblokovaný. Po skončení školského roka prípadné preplatky za neodstravované obedy vraciame späť na Váš účet.


2./ Internet bankingom - sumu za konkrétny mesiac uhrádzať vždy do 5. dňa v mesiaci, uvádzať meno stravníka a po uhradení sa preukázať dokladom o uhradení, následne bude čip odblokovaný.

3./ Poštovou pokážkou - sumu na PP uhradiť vždy do 5. dňa v mesiaci a po uhradení je potrebné sa preukázať ústrižkom o úhrade, následne bude čip odblokovaný.

V našej školskej jedálni funguje odber stravy formou čipového systému, každý nový stravník čip obdrží po prihlásení sa na stravu. Pri strate, alebo znehodnotení čipu je stravník povinný si nový čip zakúpiť. Hodnota čipu je 1,00 €.

Upozorňujeme stravníkov, že čip nenahrádza odhlasovanie z obedov, je naďalej potrebné odhlasovať sa obvyklým spôsobom, a to deň vopred, alebo ráno do 8:00 hod.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Telefónne číslo ŠJ : 055/6424311
E-mail ŠJ : sjtrebisovska1@centrum.sk

sjtrebisovska@centrum.sk

Tel.číslo 055/6424 311


Oznam pre stravníkov

Zakúpenie čipov


ŠJ Trebišovská oznamuje všetkým svojim stravníkom, že odber stravy prebieha pomocou čipového systému, ktorý ale neslúži ako elektronická peňaženka. Čip dostane každý nový stravník na základe vyplnenej prihlášky a informovaného súhlasu. Pri strate čipu je potrebné si zakúpiť nový, cena nového čipu je 1,00 €. 

Odhlásiť sa z obedov v prípade neprítomnosti je potrebné 24 hodín vopred, v prípade ochorenia, alebo návštevy lekára je možné odhlásiť sa do 8 hodiny ráno. Prosíme rodičov, aby odhlasovali svoje deti osobne, telefonicky alebo e-mailom a neprenechávali to na učiteľov, ktorí nie sú povinní žiakov odhlasovať.

Skupinové odhlasovanie /výlety, exkurzie a pod./ je potrebné odhlásiť 48 hodín vopred.
V opačnom prípade odhlášku neakceptujeme /z dôvodu objednávky tovaru vopred/.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Telefónne číslo ŠJ : 055/6424311
E-mail ŠJ : sjtrebisovska@centrum.sk

                  sjtrebisovska1@centrum.sk

Upozorňujeme stravníkov, že čip nenahradzuje odhlasovanie z obedov, je naďalej potrebné odhlasovať obvyklým spôsobom.