Pokyny pre stravníkov

Školský rok 2021/2022

Postup pri prihlásení

Žiaci Základnej školy

  • 1. zákonný zástupca stravníka telefonicky prihlási dieťa na stravu. /tel číslo : 055/6424 311

    2. doma si vytlačí, vypíše a hlavne podpíše prihlášku a informovaný súhlas zákonného zástupcu pre dieťa, ktorý odovzdá triednej učiteľke /platí to aj pre stravníkov, ktorí sa už v predchádzajúcich rokoch stravovali v ŠJ/

    3. čipy pre stravníkov prvého ročníka budú Vašim deťom rozdané v prvý deň školského vyučovania pri príchode do jedálne

    4. v prípade neúčasti na vyučovaní je nutné Vaše dieťa zo stravy odhlásiť buď cez e-mail sjtrebisovska1@centrum.sk, sjtrebisovska@centrum.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 055/6424 311.