Pokyny pre stravníkov

Školský rok 2023/2024

Upozornenie pre rodičov

Réžiu 8,00 € je povinné uhrádzať každý mesiac do 5. dňa v mesiaci, ak je dieťa na vyučovacom procese !


Postup pri prihlásení   na   obed   na   šk.rok   2024/2025

Žiaci Základnej školy

  • 1. zákonný zástupca stravníka telefonicky prihlási dieťa na stravu v čase od 21.08.2023 na  tel. čísle : 055/6424 311

    2. doma si vytlačí, vypíše a hlavne podpíše prihlášku a informovaný súhlas zákonného zástupcu pre dieťa, ktorý môže stravník odovzdať administratívnej pracovníčke v školskej jedálni, alebo scan pošle zákonný zástupca na e-mail : sjtrebisovska1@centrum.sk /platí to aj pre stravníkov, ktorí sa už v predchádzajúcich rokoch stravovali v ŠJ/

    3. čipy pre stravníkov prvého ročníka budú Vašim deťom rozdané v prvý deň školského vyučovania pri príchode do jedálne

    4. v prípade neúčasti na vyučovaní je nutné Vaše dieťa zo stravy odhlásiť buď cez e-mail sjtrebisovska1@centrum.sk, sjtrebisovska@centrum.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 055/6424 311.