Obedy zadarmo - štátna dotácia

2021/2022

 V prílohe sú uvedené najaktuálnejšie informácie z úpsvar, ktorá bola aj zverejnená na stránke úpsvar 5.8.2021, kde sa vysvetľuje nárok na stravu.


OBEDY ZADARMO v ŠK. ROKU 2021/2022

Od šk. r. 2021/2022 bude poskytovaná dotácia na stravu deťom:

  • ak je rodina v hmotnej núdzi, alebo

  • ak si ani jeden zákonný zástupca neuplatnil/neuplatní nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov a nedovŕšilo 15 rokov, alebo

  • ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima


Novela zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR upravuje účinnosť niektorých ustanovení, medzi ktorými je aj zmena v poskytovaní dotácie na stravu posunutá na termín - 1. august 2021.

Zároveň sa touto novelou zákona o dotáciách mení aj výška štátnej dotácie na jeden obed, ktorá sa zvýši na sumu 1,30 €.

Od septembra 2021 bude poskytovanie dotácie na stravu vyzerať takto :

  • Dotácia na stravu sa poskytne na dieťa materskej školy a dieťa základnej školy, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima;
  • Dotácia sa poskytne aj na každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu, kde najmenej 50 % detí je z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
  • Dieťa, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nezabezpečuje prípravu diétneho jedla, v takomto prípade môže zákonný zástupca dieťaťa požiadať o vyplatenie dotácie;

V nadväznosti na vyššie uvedené konštatujeme, že v zmysle predmetnej novely zákona o dotáciách sa plošné poskytovanie dotácie na stravu ruší s účinnosťou od 1. augusta 2021, tzn., že prijaté zmeny v poskytovaní dotácie na stravu sa začnú uplatňovať v novom školskom roku 2021/2022. 

Aké potvrdenie je potrebné doručiť do školy pre "obedy zdarma"?

  • Ak je rodina v hmotnej núdzi: Potvrdenie Vám na požiadanie vystaví Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice.
  • Ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima: Potvrdenie Vám na základe podanej žiadosti zašle Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice.
  • Ak si ani jeden zákonný zástupca dieťaťa neuplatnil nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov a nedovŕšilo 15 rokov vypíše : Čestné vyhlásenie /viď tlačivo- najneskôr do 13.08.2021/

Informujeme, že zákonní zástupcovia detí, ktorí majú nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, že v prípade ak sa na dieťa poskytuje dotácia na stravu, zákonný zástupca nemá nárok ani na základný daňový bonus (príde o celý bonus).