Štátna dotácia na obedy

2022/2023

Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu od 1.7.2022 je možné poskytnúť v zmysle zákona 544/2010 Z. z 


 Hmotná núdza,  bez daňového bonusu, 

životné minimum,


Od šk. r. 2022/2023 bude poskytovaná dotácia na stravu deťom:

  • ak je rodina v hmotnej núdzi a chce si požiadať o stravu z dotácie, je potrebné doložiť potvrdenie z ÚPSVaR

  • ak si ani jeden zákonný zástupca neuplatnil/neuplatní nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov a nedovŕšilo 15 rokov je potrebné podať Čestné prehlásenie

  • ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima je potrebné podať si  Formulár na posúdenie príjmu vrátane dokladov ku konaniu veci najneskôr do 15.08.2022 na ÚPSVaR Popradská 74, Košice.


Výška štátnej dotácie na jeden obed je 1,30 €.

Všetky tlačivá /z ÚPSVaR a Čestné prehlásenie/ prosíme odovzdať v základnej škole, ktorá je žiadateľom tejto dotácie najneskôr do 15.07.2022

  • Ak je rodina v hmotnej núdzi: Potvrdenie Vám na požiadanie vystaví Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice.
  • Ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima: Potvrdenie Vám na základe podanej žiadosti zašle Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice.
  • Ak si ani jeden zákonný zástupca dieťaťa neuplatnil nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov a nedovŕšilo 15 rokov vypíše : Čestné vyhlásenie /viď tlačivo- najneskôr do 15.07.2022/