Obedy zadarmo - štátna dotácia

2020/2021

OBEDY ZADARMO V ROKU 2021

Novela zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR upravuje účinnosť niektorých ustanovení, medzi ktorými je aj zmena v poskytovaní dotácie na stravu posunutá na termín - 1. august 2021.

Zároveň sa touto novelou zákona o dotáciách mení aj výška štátnej dotácie na jeden obed, ktorá sa zvýši na sumu 1,30 €.

Od septembra 2021 bude poskytovanie dotácie na stravu vyzerať takto :

  • Dotácia na stravu sa poskytne na dieťa materskej školy a dieťa základnej školy, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima;
  • Dotácia sa poskytne aj na každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu, kde najmenej 50 % detí je z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
  • Dieťa, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nezabezpečuje prípravu diétneho jedla, v takomto prípade môže zákonný zástupca dieťaťa požiadať o vyplatenie dotácie;

V nadväznosti na vyššie uvedené konštatujeme, že v zmysle predmetnej novely zákona o dotáciách sa plošné poskytovanie dotácie na stravu ruší s účinnosťou od 1. augusta 2021, tzn., že prijaté zmeny v poskytovaní dotácie na stravu sa začnú uplatňovať v novom školskom roku 2021/2022. 

Podmienka poskytnutia štátnej dotácie na obed podľa Zákona č. 544/2010 Z.z. je:

  • A) účasť na vyučovaní
  • B) prevzatie obeda v jedálni
  • Po splnení týchto dvoch podmienok má dieťa nárok na "obed zadarmo".


Štátna dotácia je vo výške 1,20 € na jeden obed

ŽIACI l. STUPŇA : 1,15 € - bez doplatku

ŽIACI ll. STUPŇA : 1,23 € - doplatok na jeden obed 0,03 €, čo je v prepočte cca

3,00 € do 31.12.2020

Diétne stravovanie

ŽIACI l. STUPŇA : 1,38 € - doplatok na jeden obed 0,18 €

ŽIACI ll. STUPŇA : 1,48 € - doplatok na jeden obed 0,28 €