Štátna dotácia na obedy

2024/2025

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023  


 ˇˇŽiak je povinný mať označený príchod do školy, t.j. účasť na vyučovaní na čipovom systéme školy.

V prípade, že dieťa príde na vyučovací proces neskôr (napr. z dôvodu návštevy lekára), zákonný zástupca je povinný neskorší príchod nahlásiť  vedúcej školskej jedálne, aby mu pripravili obed. Neoznámený neskorší príchod na vyučovací proces a neoznačený príchod v systéme dochádzky sa bude považovať za neprítomnosť dieťaťa na vyučovaní a obed sa pre neho nepripraví.

Ak žiak príde ráno na vyučovanie, bude zapísaný v triednej knihe, prihlásený na obed, avšak počas výchovno-vzdelávacej činnosti mu zdravotné dôvody nedovolia zotrvať naďalej v škole, zákonný zástupca môže dieťaťu obed odobrať. Vydaný obed sa zaplatí z poskytnutej dotácie.

Zákonný zástupca zodpovedá za včasné odhlásenie dieťaťa zo stravy. V prípade, že stravník nesplní uvedené podmienky pre poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zákonný zástupca je povinný nahradiť škodu spôsobenú porušením povinnosti a bude sa mu účtovať hodnota stravy v plnej výške za každý neodhlásený deň.

Odhlásiť alebo prihlásiť sa na stravovanie je možné 24 hodín vopred. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.