Poplatky za stravovanie

ŽIACI ROČNÍKA 1-4                            1,15 €

ŽIACI ROČNÍKA 5-9                           1,23 €

Pokyny pre úhradu stravného trvalým príkazom

1./ Odporúčaná výška zálohy na jeden mesiac : prvá splátka k 15.09./na október/

                                                                                 posledná splátka k 15.05. /na jún/

ZŠ 1-4 : 21 x 1,15€ 24,15 €

ZŠ 5-9 : 21 x 1,23€ 25,83 €

Číslo účtu ŠJ : SK43 5600 0000 0005 0466 8004, príkaz odporúčame zadať k 15. dňu v mesiaci, do správy pre prijímateľa uviesť meno . Čip bude každý mesiac automaticky odblokovaný. Po skončení školského roka prípadné preplatky za neodstravované obedy vraciame späť na Váš účet.


2./ Internet bankingom - sumu za konkrétny mesiac uhrádzať vždy do 5. dňa v mesiaci, uvádzať meno stravníka a po uhradení sa preukázať dokladom o uhradení, následne bude čip odblokovaný.

3./ Poštovou pokážkou - sumu na PP uhradiť vždy do 5. dňa v mesiaci a po uhradení je potrebné sa preukázať ústrižkom o úhrade, následne bude čip odblokovaný.

V našej školskej jedálni funguje odber stravy formou čipového systému, každý nový stravník čip obdrží po prihlásení sa na stravu. Pri strate, alebo znehodnotení čipu je stravník povinný si nový čip zakúpiť. Hodnota čipu je 2,00 €.

Upozorňujeme stravníkov, že čip nenahrádza odhlasovanie z obedov, je naďalej potrebné odhlasovať sa obvyklým spôsobom, a to deň vopred, alebo ráno do 8:00 hod.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Telefónne číslo ŠJ : 055/6424311
E-mail ŠJ : sjtrebisovska1@centrum.sk

                  sjtrebisovska@centrum.sk