Pre rodičov a žiakov gymnázia

2024/2025

Oznam pre rodičov stravníkov, ktorí  majú od 01.09.2024 nárok na štátnu dotáciu "obedy zadarmo"

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.09.2024 pre osemročné Gymnázium - ročníky I-IV a 1. ročník bilingválneho Gymnázia

  • 1. zákonný zástupca stravníka po požiadaní o dotáciu na stravu na riaditeľstve Gymnázia/požiadanie o dotáciu zdarma na škole je podmienkou/ vypíše ONLINE PRIHLÁŠKU na stravovanie najneskôr do konca augusta 2024.

    2. doma si vytlačí, vypíše a hlavne podpíše informovaný súhlas zákonného zástupcu pre dieťa, ktorý môže stravník odovzdať administratívnej pracovníčke v školskej jedálni, alebo scan pošle zákonný zástupca na e-mail : sjtrebisovska1@centrum.sk /platí to aj pre stravníkov, ktorí sa už v predchádzajúcich rokoch stravovali v ŠJ/

    3. čipy pre stravníkov prvého ročníka budú Vašim deťom rozdané v prvý deň školského vyučovania pri príchode do jedálne

    4. v prípade neúčasti na vyučovaní je nutné Vaše dieťa zo stravy odhlásiť buď cez e-mail sjtrebisovska1@centrum.sk, sjtrebisovska@centrum.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 055/6424 311.

  • Dieťa, ktorého zákonný zástupca nepožiada o dotáciu obedy zadarmo na škole sa môže v jedálni ŠJ prihlásiť na obedy, ale úhrada za stravu bude musieť hradiť sám.


Postup pri prihlásení na šk. rok 2024/2025

Žiaci Gymnázia, ktorí si platia za stravu

1. zákonný zástupca stravníka  prihlási dieťa cez online formulár. 

2.  informovaný súhlas zákonného zástupcu pre dieťa,  odovzdá triednej učiteľke /platí to aj pre stravníkov, ktorí sa už v predchádzajúcich rokoch stravovali v ŠJ/

3. prevodným príkazom uhradí čiastku

4. čipy pre stravníkov prvého ročníka budú  rozdané v prvý deň školského vyučovania pri príchode do jedálne

5. v prípade neúčasti na vyučovaní je nutné  dieťa zo stravy odhlásiť 

telefonicky na telefónnom čísle: 055/6424 311

alebo cez e-mail :

sjtrebisovska1@centrum.sk  


Poplatky za stravovanie

Žiaci Gymnázia :                                                                            2,30 € 

8 - ročné Gymnázium V-VIII :                                                       2,30 € 

8 - ročné Gymnázium I-IV :                                                           2,10 € 

Online priháška na stravovanie od 1.9.2024