Poplatky za stravovanie

Zamestnanci ŠJ, ZŠ, Gymnázia a cudzí stravníci

Poplatky za stravovanie

Stravná jednotka na nákup potravín                          2,60 

Režijne poplatky na jeden obed                                  1,80

Cena obeda spolu                                                         4,40 €

Cenník

Zamestnávateľ 55 %

2,42 €

Zamestnanec 45 %

1 ,98 €

Cudzí stravníci


4,40 €

Pokyny pre úhradu stravy 

1./ Trvalým príkazom - odporúčaná výška zálohy na jeden mesiac  21 x 1,98 €       41,58 €

Číslo účtu ŠJ : SK43 5600 0000 0005 0466 8004, príkaz odporúčame zadať k 15. dňu v mesiaci /prvá platba 15.09.,posledná platba 15.06./, do správy pre prijímateľa uviesť meno . Čip bude každý mesiac automaticky odblokovaný.

2./ Internet bankingom - sumu za konkrétny mesiac uhrádzať vždy do 5. dňa v mesiaci, uvádzať meno  stravníka a po uhradení sa preukázať dokladom o uhradení, následne bude čip odblokovaný.

3./ Poštovou pokážkou - sumu na PP uhradiť vždy do 5. dňa v mesiaci a po uhradení je potrebné sa preukázať ústrižkom o úhrade, následne bude čip odblokovaný.

V našej školskej jedálni funguje odber stravy formou čipového systému, každý nový stravník čip obdrží po prihlásení sa na stravu. Pri strate, alebo znehodnotení čipu je stravník povinný si nový čip zakúpiť. Hodnota čipu je 1,00 €. 

Upozorňujeme stravníkov, že čip nenahrádza odhlasovanie z obedov, je naďalej potrebné odhlasovať sa obvyklým spôsobom, a to deň vopred, alebo ráno do 8:00 hod. 

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 

Telefónne číslo ŠJ : 055/6424311
E-mail ŠJ : sjtrebisovska@centrum.sk

                  sjtrebisovska1@centrum.sk